Yleistä >> Tietosuojakäytännöt

Suomen Dartsliitto-                                                                          31.03.2021

Tietosuojakäytännöt ja tietosuojaan liittyvä materiaali

 

Tietosuojakäytännöt Suomen Dartsliitto ry:ssa

Tietosuoja on osa henkilökohtaista turvallisuutta. EU- asetuksen myötä rekisterien ylläpitäjät ovat velvoitettu tarkastamaan, tehostamaan ja arvioimaan omia tietosuojakäytänteitään. Seuraavassa tekstissä kuvataan ne toiminnan peruspuitteet, joiden mukaan Suomen Dartsliitossa käytetään kerättyjä tietoja.

Seuraavassa dokumentissa on koottu Suomen Dartsliiton tietosuojaa tarkentavat toimintamallit.

Jos sinulla on jotakin epäselvää liittyen omaan tietosuojaasi tai haluat olla yhteydessä asian tiimoilta:

Suomen Dartsliitto ry

Keskisenkatu 4 B 42

33710 Tampere

office@darts.fi

p.050 - 543 1277

 

Tietosuojaseloste - Suomen Dartsliitto

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kilpailulisenssi- tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää.
Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi:

Marjo Jussila

Suomen Dartsliitto ry

Keskisenkatu 4 B 42

33710 Tampere

office@darts.fi

p.050-5431277

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Jäsenrekisteri

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen taikka liiton ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Jäsenyyksien ylläpito
 • Yhteystietolistojen tarjoaminen jäsenistön käyttöön
 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

 

 1. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Jäsenrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • tilastointitiedot, kuten ottelut, tulokset, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot
 • palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus, seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot hankitaan:

 • jäseneltä itseltään tai häntä edustavalta taholta (darts-seura) suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. SM- liigan pöytäkirjanpitäjän) syöttäminä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Suomen Dartsliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä,
 • Postin osoitetietojärjestelmästä,
 • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä
 • muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

 

 1. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos rekisteröidyn käyttäjän tietojen säilyttämisen tarve esimerkiksi kilpailullisesta tai muusta toimintaan olennaisesti liittyvästä syystä loppuu, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät ja toimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimuksilla, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteys-henkilöömme.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle tehdään vain, jos sillä koetaan olevan tavoitteellista merkitystä esimerkiksi maajoukkuetoiminnan edistämisessä. Tällöin tietojen siirtämiseen käytetään tunnettuja ja luotettavia kumppaneita.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla tai lakien ym. määrittelemällä tavalla

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat tietonsa. Suomen Dartsliitto on velvollinen vastaamaan tiedusteluun 30 päivän sisällä pyynnön vastaan- ottamisesta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus poistaa tarpeettomat tietonsa jäsenrekisteristä.

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Dartsliitto ry

Keskisenkatu 4 B 42

33710 Tampere

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Suomen Dartsliiton sivuilla julkisena julkaistaan vain olennaisesti toimintaa ohjaavat yhteystiedot (Esimerkiksi SM- liigajoukkueiden yhteyshenkilöt otteluiden sopimista varten).

Vain välttämättömät yhteystiedot ovat julkisia. Yhteystiedot ilmoittaessaan yhteyshenkilö antaa luvan ko. tietojen julkaisemiseen yhteystietolistalla.

 

Kuvien julkaiseminen Suomen Dartsliiton viestinnässä

Suomen Dartsliiton alaisissa kilpailuissa mahdollisista kilpailu- sekä palkintojenjakotilaisuuksista otettuja kuvia voidaan käyttää Suomen Dartsliiton viestinnässä.

Tarpeen tullen rekisteröity voi vaatia kuvien poistamista kirjallisesti toimittamalla alla olevan kieltokirjeen rekisterin ylläpitäjälle (Dartsliiton toimistolle, tiedot yllä)

 

Nimi: _____________________________________

 

Kuviani ei saa julkaista Suomen Dartsliiton viestinnässä.

 

Jo viestinnässä olevien kuvien poistaminen tehdään mahdollisimman pian. Suomen Dartsliitto ei vastaa, jos kuva on jo päätynyt viestinnän kautta kolmansille osapuolille.